Adatvédelmi szabályzat

 

Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

  1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
   Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

   1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
   2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
   3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
   4. Társaságunk minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
   5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
   6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

   Társaságunk az Ön személyes adatait

   1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
   2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
   3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

   Az Adatvédelmi tájékoztató kiadója, egyben az Adatkezelő:
   Cégnév: TIP-TOP Használtautó Kft.
   Székhely: 8800 Nagykanizsa, Petőfi út 101.
   Cégjegyzékszám: 20 09 074406
   Adószám: 25058660-2-20
   Képviselő: Böröcz Péter ügyvezető
   Telefonszám: 30 552 5643
   E-mail cím: auto@tiptophasznaltauto.hu
   Honlap: www.tiptophasznaltauto.hu
    (a továbbiakban: Társaság)

   Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, Adatvédelmi megbízottunk: Böröcz Péter

   Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhely szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

   IT szolgáltatónk:
   Cégnév: CRE-ART Stúdió Bt.
   Székhely: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 20/B
   Cégjegyzékszám:20 06 035008
   Adószám: 27697089-2-20
   Képviselő: Nagy Csaba
   Telefonszám: 30 959 7972
   E-mail cím: posta@creart.hu
   Honlap: www.creart.hu

  2. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – tájékoztatás a sütik (cookie) alkalmazásáról(1)  A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. Cookie kezelés: a weboldal látogatói oldalon (front-end) nem, kizárólag az adminisztrációs felület (back-end) használatához tárol cookie-kat. Ezek élettartama a fejlesztő által meghatározott ideig (általában a böngésző bezárásig, de egyes esetekben akár 1 év, a böngészési adatok törlésével ezek is törlődnek) tart. A weboldal statisztikáit a Google Analytics használatával biztosítjuk, mely szintén alkalmaz cookie-t az élettartamuk több év is lehet. A Google Analytics nem tárol vagy jelenít meg az oldal látogatójáról személyes adatokat. A cookie az oldal látogatójának számítógépén tárolódik, használatukkor az adatok onnan kerülnek kiolvasásra, ezért ezek kezelésére csak a látogatónak van lehetősége.

   (2) Az oldal nem használ kapcsolat felvételi vagy egyéb űrlapot, illetve nem kér be adatot az oldal látogatóitól. A naplóállomány tartalma: a naplófajlok személyes adatot nem, csak IP címet tartalmaznak. Kivétel ez alól a levelezés naplózása, ahol pedig csak e-mail cím kerül tárolásra, a levél tartalma nem. Adatkezelés időtartama: webes környezetben látogatóhoz kötött személyes adatok csak a levelezéshez kapcsolódóan kerülnek tárolásra napló fajlban, ezek tárolási ideje legfeljebb 60 nap. Az ennél régebbi adatokat a rendszer automatikusan törli.

  3. Egyéb adatkezelési kérdésekAz Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az Interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
  4. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:Ön az adatkezelésről
   • tájékoztatást kérhet,
   • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
   • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
   • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
   • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

   Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

   • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
   • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
   • Telefon: +36 (1) 391-1400
   • Fax: +36 (1) 391-1410
   • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
    Honlap: https://naih.hu/

   Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk
   az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

   • adatairól,
   • azok forrásáról,
   • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
   • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
   • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
   • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
   • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

   A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszűntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá, az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

   Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

  5. Főbb irányadó jogszabályok:
   • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
   • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
   • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
   • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
   • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
   • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
   • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
   • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

  1. Adatkezelési tájékoztató módosítása
   Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a (tarsasag.hu/adatkezeles) weboldalon történik.

TIP-TOP Használtautó Kft. 2018.